Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

Bảo hiểm trách nhiệm

 

Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm toàn diện để bảo vệ rủi ro của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: Bảo hiểm Tai nạn con người, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Kỹ thuật, Bảo hiểm Hàng hải, Bảo hiểm Trách nhiệm.

 

Trách nhiệm công cộng
Trách nhiệm người sử dụng lao động
Trách nhiệm sản phẩm
Trách nhiệm nghề nghiệp
Tải tài liệu
Trách nhiệm công cộng

Trách nhiệm công cộng: Cung cấp đảm bảo cho những tổn thương thân thể hay thiệt hại tài sản bất ngờ của bên thứ ba gây ra bởi hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm và/ hoặc người làm công của người được bảo hiểm mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý cho những tổn thất này trong thời gian bảo hiểm và trong phạm vi địa lý được ghi trong hợp đồng bảo hiểm bao gồm tòa nhà, lối đi, máy móc, thiết bị hay những vật dụng khác trong đó.

Trách nhiệm người sử dụng lao động

Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động: Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với những tổn thương thân thể hoặc tử vong bất ngờ của người lao động do tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc và trong thời hạn bảo hiểm.

Trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm: Bảo hiểm cho thương tật thân thể hoặc thiệt hại tài sản của người thứ ba gây ra bởi sản phẩm có khuyết tật trong khâu thiết kế, sản xuất hoặc hướng dẫn sử dụng không thích hợp trong thời hạn bảo hiểm và thuộc trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm.

Trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: Cung cấp sự đảm bảo tài chính cho những nhà chuyên môn nhằm đáp ứng các chi phí kiện tụng và các thiệt hại phải trả cho bên thứ ba về những tổn thất tài chính mà họ phải chịu do sai sót trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn của doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp đó.