Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

  • Số lần xem: 1015 | Ngày: 12/04/2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG
Annual General Meeting of Shareholders 2015 of Phu Hung Assurance Corporation

--o0o--

Vui lòng đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Please attend the annual General Meeting of Shareholders 2015

- Thời gian/ Time: 15:30 ngày 22 tháng 04 năm 2016 
15:30  on April 22nd, 2016
- Địa điểm/ Place: Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
5th Floor, CR3-05A, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Nội dung/ Content: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
Annual General Meeting of Shareholders 2015

Xin Quý Cổ đông vui lòng tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Please attend the meeting fully and punctually.

Download invitation letter